Phong Vân VTC - Đặc Quyền Chí Tôn.


Đặc quyền chí tôn gồm có 3 gói: gói Đặc Quyền Bạch Kim, gói Đặc Quyền Truyền Thuyết, gói Đặc Quyền Chí Tôn.

Gói đặc quyền bạch kim: giá 188 KNB, danh hiệu Quý Tộc Chí Tôn +3750 lực chiến, mở càn quét cho PB Tiến Bậc, tăng số lần bảo rương ở bang hội thêm 2 lần.

Gói đặc quyền truyền thuyết: giá 688 KNB, Hiệp khách – Đoạn Lãng, Đan tăng tốc PB liên Server mỗi ngày, tăng 10% EXP của dung luyện, tăng 10% EXP trong hoạt động Bờ Biển Lãng Mạn.

Gói đặc quyền chí tôn: giá 1688 KNB, ảo hóa kỵ Tôm Hùm Baby +18800 lực chiến, mở khóa tiệm chí tôn, tăng tỉ lệ tăng phẩm rương Bang thêm 10%, tăng số lần đào bảo rương Bang thêm 2 lần mỗi ngày.