PHÚC LỢI - DANH HIÊU HỘ TỐNG

Người chơi tham gia Hộ Tống Mỹ Nữ Nhan Doanh đủ 10 lần, sẽ được trao danh hiệu lãng mạn "Mượn Hoa Bày Tỏ", tăng nhiều lực chiến.